btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

læse teksten på det farvede omslag, samt at at 2 ud af de 32 sider hver gang vil blive brugt til forside og "impressum", hvilket vil give 12 si­der imod de hidtil; 8 sider.
Ideen er måske ikke så dårlig endda, idet der bliver mindre og mindre interesse for auktionerne.
Dette kunne så imødegås ved, at de medlemmer, som stadig øn­sker at deltage i auktionerne, skulle betale særskilt for porto og andre udgifter - f eks. 5 kroner pr. auk­tion.
Skriv din mening om dette emne på det vedlagte spørgeskema og returner det til mig.

Nyt katalog på trapperne
Klaus Wollf er ved at lægge sidste hånd på et nyt stempelkatalog vedr. Danzig.
Denne gang drejer det sig om diverse side- maskin- og hverve­stempler.
Da jeg er i besiddelse af et kor­rekturaftryk, kan jeg udtale mig positivt om dette nye katalog, som synes mere gennemarbejdet end det tidligere katalog (eller er det blot fordi, jeg ikke har så mange breve med stempler af de sidstnævnte ty­per!)

Nordia'94 i Århus
En stor udstilling med mange flotte/gode samlinger i særdeles gode omgivelser og med mange utilfredse udstillere, er den karak­teristik, som umiddelbart falder mig ind.
Jeg skal nok være lidt forsig­tig omkring det sidste, idet jeg selv tilhører kategorien: utilfreds! Imid­lertid talte jeg med rigtig mange udstillere, som var særdeles util­fredse med deres bedømmelser. For mit eget vedkommende lå min bedømmelse 5 point (79 point på en Nordisk udstilling) under den be­dømmelse, jeg fik i Poznan (84 point på en international udstilling).
Forbundets politik (Repræ­sentantskabsmødet i Fåborg brugte megen tid herpå) er, at der skal flere medlemmer ind i Forbundet/klub­berne.
Samtidig "jages" udstillerne væk med lave bedømmelser!
Jeg kan ikke få denne "poli­tik" til at gå op i en højere enhed. Forbundet er trods alt til for med­lemmernes skyld!
Uden medlemmer - intet For­bund!
Uden udstillende medlemmer - ingen udstillinger = ingen "re-

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 6.


Hits: 555

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig