btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZIG NYT

 
Bynavn
Stempeltype Form Bemærkninger
  Kalthof FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Mariensee FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Neukirch a

aber Schiineberg (Bz. Danzig)
Zwei-Krs-Stpl 5 1944
  Neuteich FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Oliva c FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Praust I FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Tiegenhof FSD Krs-Steg-Stpl. 4a Sort stempelfarve
  Tiegenhof A Freie St. Danzig Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zeyer FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zoppot a FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zoppot b FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zoppot c FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zoppot e FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  
  Zoppot i FSD Krs-Steg-Stpl. 4a  

1 tabellen er der benyttet forkortelsen FSD i stedet for Freie Stadt DANZIG.

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 38.


Hits: 1125

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig