btn toggle
Polski Zwiazec Filatelistow

ZANOWNI I DRODZY CZŁONKOWIE POLSKIEGO ZWIˇZKU FILATELISTÓW Z nowo wybranymi na XIX ZjeĽdzie Polskiego Zwi±zku Filatelistów w Lubinie władzami Zwi±zku zwi±zane s± powszechne oczekiwania udoskonalenia prac naszego stowarzyszenia. Jest to duże wyzwanie, ale jestem głęboko przekonany, iż wszyscy wybrani nie zawiod± tych oczekiwań… [więcej]

SZANOWNI I DRODZY CZ£ONKOWIE POLSKIEGO ZWI¡ZKU FILATELISTÓW Z nowo wybranymi na XIX Zje¼dzie Polskiego Zwi±zku Filatelistów w Lubinie w³adzami Zwi±zku zwi±zane s± powszechne oczekiwania udoskonalenia prac naszego stowarzyszenia. Jest to du¿e wyzwanie, ale jestem g³êboko przekonany, i¿ wszyscy wybrani nie zawiod± tych oczekiwañ. Przed nami szereg problemów, które oczekuj± szybkich rozwi±zañ. Podstawowym z nich to pozyskanie na zasadach partnerstwa poparcia Poczty Polskiej dla naszej dzia³alno¶ci. Tylko taka wzajemna wspó³praca mo¿e zadowoliæ wszystkich zbieraczy polskich znaków pocztowych oraz coraz liczniejszych wystawców. Jest to tym bardziej istotne, ¿e w roku 2008 przypada 450-lecie Poczty Polskiej – donios³a rocznica, która zas³uguje na zorganizowanie du¿ych imprez filatelistycznych oraz wydanie atrakcyjnych znaków pocztowych. Niezwykle istotnym jest jak najszybsze rozwi±zanie spraw lokalowych Zarz±du G³ównego PZF, a w szczególno¶ci sp³ata olbrzymiego zad³u¿enia na nim ci±¿±cego. Decyzje podjête przez XIX Zjazd winny umo¿liwiæ zadowalaj±ce rozwi±zanie tego problemu. Cieszyæ wszystkich filatelistów musi dobrze rozwijaj±ca siê praca z m³odzie¿±, w czym Poczta Polska udziela nam wydatnej pomocy. Rosn±ca liczba eksponatów m³odych wystawców jest dowodem olbrzymiej pracy szerokiego grona honorowo pracuj±cych opiekunów, a dorocznym podsumowaniem tych dzia³añ s± fina³y Ogólnopolskich M³odzie¿owych Konkursów Filatelistycznych. Olbrzymi± rolê w naszym ¿yciu odgrywaj± ró¿norodne pokazy i konkursowe wystawy filatelistyczne. Ofiarne grono wypróbowanych filatelistów potrafi pozyskiwaæ poparcie ró¿norodnych w³adz i innych sponsorów, aby godnie prezentowaæ nasze osi±gniêcia. Wszystko to odbywa siê honorowo, kosztem po¶wiêcenia czê¶ci czasu i zdrowia najczê¶ciej dla innych zbieraczy oraz dla licznych zwiedzaj±cych. Ufam, i¿ tego typu dzia³alno¶æ bêdzie siê dalej rozwija³a. Na podkre¶lenie zas³uguje tak¿e dzia³alno¶æ edukacyjna i wydawnicza PZF, któr± nale¿y utrzymaæ. Studium Filatelistyki PZF oraz Polska Akademia Filatelistyki s± tego najlepszym dowodem. Tak¿e takie wydawnictwa jak „Filatelista”, „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny” oraz „Biuletyn Informacyjny PZF” stanowi± cenne forum publikacyjne i informuj±ce o naszym ¿yciu, o naszych osi±gniêciach – w tym tak¿e badawczych. Donios³± rolê spe³nia strona internetowa PZF, która stanowi miejsce szerokiej dyskusji o najwa¿niejszych problemach Zwi±zku. Zamierzamy wykorzystywaæ to forum dla zbierania opinii i dyskusji nad ró¿nymi dzia³aniami Zwi±zku. Na tym forum pragniemy zasiêgaæ szerokich konsultacji tak, aby ka¿dy filatelista uczestnicz±cy aktywnie w ¿yciu PZF móg³ identyfikowaæ siê z naszymi pracami. W imieniu W³adz PZF wszystkim mi³o¶nikom znaczka pocztowego ¿yczê wielu sukcesów i du¿ego zadowolenia z wszelakiej dzia³alno¶ci na niwie filatelistycznej. PREZES ZARZ¡DU G£ÓWNEGO PZF Prof. dr hab. LUDWIK K. MALENDOWICZ

Danzig