btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Antikvitetshandleren havde tidligere købt sådanne mærker af Finn Jørgen­sen, og han havde konstateret, at de var falske. Derfor alarmerede han politiet. Jørgensen forsøgte at flygte, men var så uheldig at løbe lige i armene på en politimand, der anholdt ham.

Han opgav, at en ung studerende, der logerede hos ham, også havde solgt falske frimærker. Begge fængsledes.

Den unge studerende fortalte, at han af frimærkehandler Niels Espensen, Ndr. Frihavnsgade 13 A, havde købt et par hundrede falske mærker for en pris af 6-7 kr. pr. stk. og videresolgt dem for 10 kr. pr. stk.

Så anholdtes Espensen, og ved en ran­sagning, der foretoges i hans forretning ved hjælp af eksperter, bragte opsigts­vækkende ting for dagen.

Der fandtes for det første i hundredvis af falske frimærker; nemlig foruden provisoriemærkerne, falske genfore­ningsmærker og et finsk 10 marks mærke, der var overstemplet "Zeppelin 1930". Det er et mærke, der blev frem­stillet i anledning af Zeppelin-luftskibets besøg i Finland i 1930. Blandt dem er nogle enkelte med trykfejl, som har en særlig høj værdi, vist nok 4-600 kr. stykket.

De' falske stempler og klicheer
Ved ransagningen fandtes endvidere en del falske stempler og klicheer.
Nogle af dem vår lavet af kork eller linoleum, og de svarer til stempler, der blev anvendt af tyskerne i inflationsperi­oden efter den forrige verdenskrig. Andre stempler var en kopi af de stemp ler, postvæsenet anvender, for at det kan ses, at frimærkerne er brugt, og en­delig fandtes der et signetstempel med bogstaver, svarende til dem, Køben­havns Filatelistklubs godkendelsesud­valg anbringer på de mærker, som har været indsendt til undersøgelse for ægthed.

Espensen har overfor politiet nægtet, at han selv har forfalsket nogen frimærker, men hævder, at han har købt det hele af en frimærkegrosserer, der også er ble­vet anholdt og fængslet.
Han nægter ikke, at han har solgt sager­ne til Espensen sammen med en hel del andre effekter, men påstår, at han solgte forfalskningerne for, hvad de var værd.

Der forestår endnu en hel del afhørin­ger, men så vidt man hidtil har kunnet konstatere, er de falske stempler i sin tid fremstillet af en mand, der nu menes død. Klicheerne blev bestilt hos forskel­lige bogtrykkere, der hævder at det blev forklaret dem, at de skulle bruges til frimærkekataloger.
Politiet sigter dem imidlertid for at have vidst besked med det virkelige formål.

Politiet har af eksperterne fået at vide, at der i mange år har været falske mær­ker i omløb, men de var velkendte af frimærkehandlerne, og de forhandledes ikke som ægte. Værdi har de dog haft for visse samlere.

Spørgsmålet •er, om der også i større omfang er blevet solgt falske frimærker som ægte, og politiet er navnlig interes­seret i at få oplyst, om der i handelen findes falske mærker, der på bagsiden

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 10.


Hits: 1188

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig