btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 10 - 2006 » Walne Zebranie Delegatow Pomorskiego Okregu PZF

Wybralismy nowy Zarzad Okregu

XIX Walne Zebranie Delegatów Pomorskiego Okregu PZF

W 2006 roku minla kolejna kadencja wladz okregu. Delegaci wybrani w kolach

Pomorskiego Okregu PZF spotkali sie na Walnym Zebraniu Delegatów 18 lutego 2006 roku

aby dokonac podsumowania uplywajcej kadencji i wybra? czlonków nowego Zarzuda.

Na Walne Zebranie przyby?o 30 Delegatów na 37 wybranych w Ko?ach.

Frekwencja wynios?a 81 % i wszystkie decyzje podj?te przez Walne Zebranie b?d? wa?ne i

obowi?zuj? po ich przeg?osowaniu.

Zebranie zosta?o bardzo sprawnie poprowadzone przez wybranego na Przewodnicz?cego

Zebrania Andrzeja K?osi?skiego.

Delegaci jednog?o?nie przyj?li sprawozdania wst?puj?cego Zarz?du Okr?gu Komisji

Rewizyjnej i Sadu Kole?e?skiego. Jednog?o?nie te? udzielili absolutorium wst?puj?cego

Zarz?dowi.

Uchwa?? XIX Walnego Zebrania Delegatów przyznano tytu? „Zas?u?ony dla Filatelistyki

Okr?gu Gda?nkiego”.

10 cz?onkom PZF(Jan Ciso? ,Janusz Dunst, Tadeusz Groblewski, Marek Kosiedowski, Jerzy

Neubauer, Jolanta Sliwi?ska, Wies?aw Wo?odko, Barbara Zajkowska, Witold Zaremba i Jerzy

Zwoli?ski)

- 6 Ko?om PZF nr 1 Gdansk, nr 2 Gdynia, nr 5 Tczew, nr 7 Wejherowo, nr 22 Gdynia, nr 29

Hel.

- 6 osobom i instytucjom nie b?d?cym cz?onkami PZF:

Dyr. Edward Michalak - Poczta Polska, Aleksander Janiak - Dyrektor Biura Turystycznego

„Olivia”,

Redakcja „Dziennika Baltyckiego”;

Muzeum Historii Miasta Gdanska,

Oddzial Muzeum Poczty w Gdansku, Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Malborku.

Podczas prac komisji skrutacyjnej Prezes Zarzadu Glównego Adam Korc wreczyl przyznane przez Plenum Zarzadu Glównego odznaki „Za Zaslugi dla Polskiej Filatelistyki”, które otrzymali:

Zlota: Andrzej Klosinski

Srebrne: Domicela Lemaaska, Stanislaw Skonecki, Franciszek Szatkowski, Jerzy Tur, Adam Ostrówka.

Brazowe: Boguslaw Konarzewski, Bogdan Wichrowski.

Nastepnie wywiazala sie dyskusja, podczas której zastanawiano sie glównie nad terazniejszoscia I przyszoscac filatelistyki

Po zako?czonej pracy Komisja Skrutacyjna przedstawi?a wyniki wyborów.

Delegaci na XIX Walny Zjazd Delegatów w Lublinie:

Jerzy Bialas, Andrzej Klosinski, Krzysztof Krupa i Waldemar Wieclaw..


Hits: 3391

Added: 12/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig