btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Desværre viser ovenstående statistik alt for tydeligt, at vi er kommet til det punkt, hvor vi skal påregne, at der vil falde flere medlemmer fra, såfremt vi ikke meget snart kan tilbyde bedre for­hold (læs flere interessante artikler m.m.)
Som jeg tidligere har omtalt, så er jeg snart ved at løbe tør for stof, hvorfor jeg indtrængende må anmode vore med­lemmer om, at give et bidrag til vort medlemsblad i form af en lille artikel eller lign. (Korte notitser er også meget velkomne).

Medlemsmøder:
Flere medlemmer i Københavnsområdet har tilkendegivet, at de vil være inter­esseret i, at der blev afholdt medlems­møder hos medlemmerne privat.
Dette har tidligere været på tale her i disse spalter, men først nu, ser det ud til, at der vil komme fart i tingene. Mere herom i næste nummer efter sommerferien.

Regnskab for 1993
og budget for 1994
finder du bagest i dette nummer på side 30 og 31.

På grund af sparetiderne udsender vi i år ikke det sædvanlige arbejdshefte til denne generalforsamling.
Det skulle heller ikke være nødvendigt, idet der kun er et "særligt emne" på dagsordenen; nemlig sletning af 4 mand fra medlemslisten p.g.a. kontingentre­stance... og det kræver ikke nogen større forklaring.
Vedtægterne artikel 4, stk 4 siger:  "Sletning fra medlemsliste, ekskluderinger og suspensationer skal vedtages af bestyrelsen med alle stemmer - eller mindst 1/3 af alle medlems­stemmer."
Sagen skulle være klar, idet alle nu­værende bestyrelsesmedlemmer allerede har tilkendegivet et klart JA for en sletning af medlemslisten (læs almin­delig udsmidning).
Dette er i første omgang sket i henhold til artikel 4, stykke 5: "Aktive med­lemmer, som ikke har betalt forfal­dent kontingent, kan suspenderes af bestyrelsen." Senere er en endelig slet­ning besluttet af alle bestyrelsesmed­lemmerne.

Da det er første gang vi står overfor den situation, hvor vi skal slette med­lemmer fra medlemslisten, har vi alige­vel besluttet at medlemmerne skal hø­res.

Vel mødt - og på gensyn til GF.
Curt Hosny

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 5.


Hits: 1126

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig