btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt 

Beretningen for formidlingssalget havde både positive og negative sider.
Samtidig med at omsætningen var steget til 1.905 kroner fordelt på 6 købere, så kunne det også konstateres, at der var flere og flere lots, som ikke blev solgt.
Selv om formidleren havde gjort sit bed- 4 ste for at gøre udbudsmaterialet så afveks­lende som muligt. På nr. 17 blev der såle­des kun solgt 2 lots til 180 kroner til 2 købere.
Der blev opfordret til, at flere medlem­mer benyttede sig af de gode tilbud, der som oftest bliver tilbudt til langt under markedsprisen.

Valget af medlemmer til den nye be­styrelse var meget hurtigt overstået, idet der ikke havde meldt sig nye kandidater til posterne. Til alt held havde samtlige bestyrelsesmedlemmer valgt at genop­stille.
Valgt blev:
Formand: Curt Hosny, bestyrelsesmed­lemmer: Otto Pedersen og Sverre Høvik, suppleant: Jens Erik Christensen, Revi­sorer: Jørgen Leger og Niels Wendelbo. Nyvalgt som revisorsuppleant blev Tom­my Petersen.

Under eventuelt blev de af bestyrelsen foreslåede 3 sletninger fra medlemslisten anerkendt som fremtidig coutume.
Curt Hosny oplyste om, at Hada i Gdafisk er ved at skrive på en bog om Danzigs historie. Bogen udkommer på polsk -måske med et resume på engelsk.
Hans Rosenfelt fremkommer med et for-slag til vedtægtsændringer til næste GF. Hans mener, at love og vedtægter er for komplicerede - uden dog at kritisere de eksisterende love, som han mener er for vanskelige at administrere.

Mødeprotok011en er underskrevet; Hammelev, den 10. april 1994.

Hans Rosenfelt
dirigent

Tommy Petersen               Curt Hosny

revisorsuppleant                      Formand

Generalforsamlingen blev afsluttet med fælles frokost, hvorefter de deltagende besøgte udstillingen i mindre grupper.
…………
Fælles Møde i Gdafisk
Temperaturen var høj (30-33 grader), da
en skare Danzig-samlere fra Tyskland, Holland, Belgien, Polen og Danmark mødtes i Det filatelistiske Hus i Gdaflsk Fra Danzig Gruppen deltog Tommy Pe­dersen og Curt Hosny (begge med ægte­fæller).
Det længe ventede udspil fra Gdafisk fremkom under mødet i form af en trykt skrivelse på polsk. Det fremgår af denne skrivelse, at det fra polsk side er ønsket at udvide "Danzig området" ret betydeligt, som det vil fremgå af nedstående kort. Dette ønske blev godkendt af de uden­landske deltagere.
Den lovede engelske og tyske oversættel­se af nyhedsbrevene er endnu ikke faldet på plads.
Jeg vil herved opfordre de af vore med lemmer, som har mulighed for at få lavet
en oversættelse af bulletin nr. 1 til at melde

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 6.


Hits: 499

Added: 28/02/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig