btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen 

Statistikken fortæller, at medlemsbladet i 1993 indeholdt 152 sider mod 128 sider i 1992. Samtidig er prisen per side faldet. I 1992 betalte vi 97,7 pr. side (128 sider for 125 kroner). I 1993 betalte vi kun 82,2 øre per side (152 sider for 125 kroner). Selv om kontingentet er steget til 135 kro­ner årligt, vil medlemsbladet "koste" 88,8 ore per side i 1994, forudsat at vi holder samme sideantal som i 1993.
Flere af vore medlemmer har udstillet deres samlinger med gode resultater. Bl.a. skal fremhæves Keld Sørensens guldmedalje på en national udstilling i Polen.
Medlemstatistikken, som fremgik af nr. 18, viser for første gang en medlemstil­bagegang, idet vi har set os nødsaget til at slette 3 medlemmer på grund af kontingentrestance. Uden denne sletning ville medlemstallet have været det samme som i 1992, idet tilgang og afgang opve­jede hinanden. Ud af de tilbageværende 47 medlemmer har hele 12 medlemmer endnu ikke betalt kontingent for 1994, selv om det på sidste GF blev fastslået, at indbetalingen skal ske inden 1. februar 1994.
Reelt har vi således kun 35 aktive med­lemmer, hvoraf Kurt Holmberg har tilken­degivet, at han ikke fortsætter i 1995. Vi kan teoretisk således være "bombet" til­bage til under 1992 niveauet, hvor vi var 38 medlemmer.

En god nyhed er, at vi er inviteret til et møde i Gdaflsk den 1. august 1994.
På mødet forventes det, at den beslutning, som blev fremført på sidste møde; nemlig stiftelsen af et internationalt samarbejde

omkring Danzig filatelien på tværs af klubberne i hele verden nu vil blive gen­nemført.
Danzig Nyt nr. 20 vil blive vort fød­selsdagsnummer, idet Danzig Gruppen fylder 5 år den 7. oktober 1994.
Vi håber på, at dette medlemsblad vil blive et særligt stort og festligt nummer af Danzig Nyt. Medlemmerne opfordres til at komme med et bidrag til bladet. Bl.a. ses gerne en eller flere artikler om, hvad Danzig Gruppen har betydet for medlem­merne - filatelistisk og oplevelsesmæssigt.

Formanden afsluttede sin beretning med at undskylde, at Danzig Nyt nr. 18 først blev udsendt umiddelbart for GF. Årsa­gen var et stærkt arbejdspres (oversæt­telsesarbejde, der var indkommet på et ubelejligt tidspunkt).
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

I kassererens (Kurt Spuhr) fravær, blev regnskabet gennemgået af formanden og dirigenten.
Der var ingen kommentarer til regn­skabet, der blev godkendt af alle til­stedeværende.
Buflgettet for 1994/95 blev godkendt uden bemærkninger.
Kontingentet (135 kroner) og indmeldel­sesgebyret (125 kroner) for 1995 blev ved­taget enstemmigt.
Peter Ulstrup udtrak lånebeviserne nr. 4, 16 og 17 til indfrielse.
Lånebeviserne vil blive indløst med 100 kroner, der fremsendes i check tillige med denne udgave af Danzig Nyt.

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 5.


Hits: 485

Added: 28/02/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig