btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt 

Referat fra generalforsamlingen
den 10. april 1994.

Oprindeligt skulle generalforsamlingen afholdes pa kroen i Hammelev.
Ved ankomsten til kroen viste det sig, at krovxrten var mere interesseret i at be­tjene et konfirmationsselskab pa 50 per­soner end at servere kaffe og frokost til vor GF.
Han fremferte til sin undskyldning, at han forgxves havde forsogt at komme i for­bindelse med Peter Ulstrup, der som "lo­kal" stod for reservationen.
Stemningen var ikke positiv overfor den gode krovxrt, hvorfor vi besluttede os for at vende tilbage til Hammelev Hallen -og der finde et sted til model.
Ledelsen af udstillingen stillede sig me-get positiv - og vi fik i lobet af 10-15 mi­nutter stillet et omidxdningslokale til ra­dighed.
Det var ikke ideelle forhold, men GF blev dog gennemfort med ca. 1/2 times forsin­kelse.
Efter en kort velkomst bed formanden pa fadol i stedet for den traditionelle kaffe som kompensation for de primitive om­givelser
Hans Rosenfelt blev valgt til dirigent, et hvery han - med stor dygtighed - har be­stridt siden Danzig Gruppens stiftende GF.
GF blev konstateret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Formanden aflagde sin beretning og kom
herunder ind pa lidt statistik omkring

Danzig Gruppens virke i det sidste dr. Danzig Nyt er udkommet med 4 numre, idet et plarilagt 5. nummer blev aflyst pa grund af okonomiske forhold, som der allerede er gjort rede for i nr. 17. Formanden beldagede, at Tysklands grup­pens interesseomrade kun var tilgodeset med en enkelt artikel sidste ar, samt at medlemsbladets indhold var prxget af artikler, som var "sakset" fra de samarbej­dende klubbers medlemsblade. For­manden fremhxvede dog, at Keld So­rensen som swdvanligt havde weret aktiv med Here artikler omkring stof fra Polen m.m.
Michael Siegumsfeldt, Kurt Spuhr og Soren Yde havde ogsA bidraget til bladet med artikler.
Soren Ydes artikel i nr. 14 om Riga's befrielsesudgaver fra 1919 var blevet over-sat pa opfordring fra Philatelia Baltica. Det vides imidlertid ikke, om artiklen er benyttet endnu.

Danzig Nyt har i det forlobne ar opnAet folgende anerkendelser:
Solvbronze (63 point) pA den Nationale udstilling i Tastrup i Sept. 1993.
Bronze (63 point) pA den internationale udstilling HAFNIA '93. I en udtalelse fra dommerkomitden fik vi at vide, at bedem­melsen ikke lcunne blive hojere p.gr.a., at bladet er fotokopieret med deraf fiydende dArlige gengivelser af illustrationer.
Desvxrre er der ikke okonomisk basis for at fremstille bladet pd anden vis, hvorfor vi vil blive ved med at fotokopiere, men man vil forsoge at forbedre illustrations­materialet, hvilket allerede sA smelt skulle kunne ses i de sidste udgaver af medlems­bladet.

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 4.


Hits: 1282

Added: 28/02/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig