btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Kontingent 1. halvår 1992 .. 710 kr. Kontingent 2. halvår 1992 .. 800 kr. Ialt 2  595 kr. baseret på 25 kroner pr. B-medlem/halv årligt 80 kroner pr. A-medlem/halv­årligt.
Disse tal viser klart, at det vist må siges at være en "dårlig" forretning for Dan­zig Gruppen.
Spørgsmålet vil blive taget op på gene­ralforsamlingen.

Et planlagt møde for juniorledere den 28.11.92 er blevet aflyst p.gr.a. mang­lende tilslutning fra lederne.
Hvis denne indstilling fortsætter, så kan jeg bedre forstå, hvorfor vi ikke får flere juniorer i klubberne.

 

Indkaldelse til Generalforsamling
GF afholdes i forbindelse med
Nordjunex '93
i Amagerhallen
den 28. marts 1993
kl. 11ºº.
Forslag til behandling på GF skulle - ifølge vedtægterne - have været ind­sendt til formanden inden den 31. de­cember 1992.
Forslag der fremkommer efter denne dato kan ikke bringes til afstemning på GF iflg. artikel 11, stk. 7, men vil blive henvist til punktet "eventuelt".

Dagsorden og regnskab vil blive bragt i form af det sædvanlige arbejdshæfte, der fremsendes sammen med Danzig Nyt nr. 15 (slutningen af februar 1993). Allerede nu kan jeg meddele, at Anker Blaabjerg på grund af sygdom ikke øn­sker at fortsætte som næstformand. Bestyrelsen har i denne anledning talt med Alex Sørensen, som har indvilliget i at opstille til valget på generalforsam­lingen når denne post skal besættes. Såfremt du har en anden kandidat (evt. dig selv) til posten som næstformand eller bestyrelsesmedlem, så hører jeg gerne fra dig inden den 1. februar A'propos arbejdshæftet, så bliver dette kopieret gratis hos Hans Rosenfelt -TAK for det - det er lige så godt, som rede penge i kassen!

 

Frimærkehandlere i Danzig:
I Danzig Nyt nr. 13 bragte jeg en liste over frimærkehandlere i Danzig.
Jeg har fået en ny opdateret liste fra Karl Kniep, ARGE DANZIG i Tysk­land.
Såfremt nogen af medlemmerne er interesseret i en fotokopi, bedes de rette en skriftlig henvendelse til mig i denne anledning.

Danzig Gruppen har modtaget jule-/nyt­årshilsener fra Edward Hada§ i Polen, Karl Kniep, Tyskland, samt Udstil­lingskornmitteen for Poznan '93.

På vegne af Danzig Gruppen takker jeg herved for de fremsendte gode ønsker. On behalf of "Danzig Gruppen" I thank you for X-mas- and New Year Greatings.
We send our hest wishes for a prospe-rous 1993 to all our friends abroad.

 

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 6. 


Hits: 978

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig