btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Heraf kan det udledes, at alle feltpost-forsendelser, der har indeholdt et felt­postnummer i afsenderadressen, altid skulle afstemples med apterede eller stumme stempler.

Stemplernes udvikling i udseende:
1: Med romertal og dzg:
Af illustrationerne nummer 1 og 2 ses det, at der er forskel på P i POST; idet P-et i I, II og III har en flad bue. IV og V har en mere åben og halvcirkelformet bue.
Der er p.t. ingen forklaring herpå, men der gættes på, at de to typer er fremstil­let hos to forskellige gravørfirmaer. Ifølge Fp-Amtsblatt 1/1939 påbegyndte feltposttjenesten sit arbejde den 3.9.39, Formålet med dzg-stemplerne var at de skulle benyttes til annullering af sol­daternes post til Tyskland, således at af­senderstedet ikke kunne genkendes hos modtageren. Dette udelukker dog ikke muligheden for, at enkelte civile forsen­delser, der er kommet på "afveje", er blevet forsynet med feltpoststemplerne. Datoen 3.9.39 må således. anerkendes som "førstedagsstempler", selv om der ikke kendes forsendelser fra denne dato. Den tidligst kendte forsendelse er for­synet med et V dzg (romertal 5) stempel fra 5.9.39.

2: Med romertal uden dzg:
På grund af at dzg var forholdsvis let genkendeligt, blev disse tre bogstaver senere fjernet fra I, II, III og IV.
V kendes ikke uden dzg.
Den nøjagtige dato for denne aptering kendes ikke, men det er sikkert sket sidst i december 1939; idet de sidste kendte datoer med dzg er 20.12.39 med I dzg og 30.12.39 med IV dzg.

3: Uden romertal og dzg:
En yderligere aptering af romertallene medførte, at kun datoen og FELDPOST blev tilbage, men stadig i to af de op­rindelige fem typer; nemlig to forskel­lige P-typer, der kan henføres til de oprindelige II dzg- og V dzg-stempler. (Illustrationerne 3 og 4).

4: Helt stumpt stempel:
En yderligere aptering af ordet FELDPOST gør, at stemplet nu er helt neutralt, idet kun datoen er tilbage. Det er det oprindelige V dzg, der i 1941 skulle opleve denne form for "strip" (uden tease - idet jeg ikke finder det ophidsende, men interessant).
Dette stumme stempel (illustration nr 5) optræder indtil Danzig bliver besat af de russiske tropper.

Lokalisering af stemplerne:
Er helt nøjagtig lokalisering af stederne, de enkelte stempler er benyttet, er af begribelige årsager meget svært.
En meget grundig undersøgelse af pri­vate arkiver m.m. omkring militær lit­teratur ligger til grund for den omståen­de oversigt, der kun er usikker med hensyn til brugen af III dzg.
Slutteligt skal det anføres, at tidsan­givelserne i oversigten skal tages lidt med forbehold, idet undersøgelserne stadig pågår.

Evt. bemærkninger, rettelser og tilføjel­ser vedr. oversigten, bedes venligst meddelt redaktionen, der i påkommende tilfælde vil underrette vore medlemmer i en opfølgende artikel.
Gerhard Sehiller m.fl. vil selvfølgelig også blive underrette herfra.

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 17.


Hits: 817

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig