btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Påskeposten

De to første frimærker, der blev udgivet i Woldenberg, blev fremstillet under meget pri-mitive forhold. Papiret, der var indsamlet blandt de internerede, varierede fra groft, brunt og gråt papir til tyndt, næsten gennem-sigtigt silkepapir. På grund af mangel på ens-artet farve, blev der anvendt brun, blå, rød og sort i mange forskellige nuancer. På grund af disse forskelligheder varierede oplagenes størrelse fra omkring 100 til 1100 stk.
OFLAG IIC var etablering af et fond for enker og forældreløse børn efter faldne soldater og officerer i den polsk/tyske krig i september og oktober 1939. Formålet med denne fond var at udføre humanitær hjælp og indsamle midler til fonden. Men det viste sig at være yderst vanske-ligt at etablere nogen egentlig indsamling blandt lejrens beboere.

Påskeposten
Et forslag om at åbne en intern posttjene-ste i forbindelse med to påskedage i april 1942, hvor der skulle være mulighed for at sende påskehilsner til hinanden var en mulighed.
De midler der således blev indsamlet ved salget af frimærker i den forbindelse, skul-le gå til det tidligere omtalte fond for enker og forældreløse børn.
Efter henvendelse til den tyske lejrkom-mandant, blev der i slutningen af 1941 af-givet en skriftlig tilladelse til at fremstille og sælge frimærker til denne særlige lejlig-hed. Men det blev dog ikke oplyst, til hvil-ket formål, indtægterne skulle anven-des.
Der blev herefter trykt omkring 12.000 fri-mærker med et pålydende på 10 pfennig og omkring 1000 frimærker med et påly-dende på 20 pfennig.
Desuden blev der fremstillet et annulle-ringsstempel med en fast dato 5.-6. april 1942.
Der havde lige fra lejrens oprettelse været en intern posttjeneste, der hver dag bragte post til de enkelte barakker. Det var hoved-sageligt breve, der kom udefra til de inter-nerede, men også information om fødeva-repakker og andet der ankom til lejren. Og denne posttjeneste blev nu brugt til at udbringe »påskeposten«.
Den kolossale interesse for dette initiativ —ekspedition af ca. 8000 forsendelser og fuldstændig udsolgt af det første oplag af frimærker — førte til et forslag om, at der burde etableres en mere permanent post-tjeneste i lejren.
Og på baggrund af den succes som »påskeposten« opnåede, også rent økono-misk, samt den store interesse der var blandt de internerede, blev det i be-gyndelsen af april 1942 besluttet, at der skulle etableres en permanent posttjeneste, hvilket også blev accepteret af de tyske myndigheder i lejren.

Lejrposten
I begyndelsen af maj 1942 blev der nedsat en kommission, der skulle arbejde videre med den ny posttjeneste — trykning af fri-mærker, udarbejdelse af tariffer og ret-ningslinier for, hvorledes posttjenesten skulle fungere i øvrigt.
Desuden skulle kommissionen give detal-jerede oplysninger om tidspunkt for udgi-velse af frimærker, miniark, helsager samt annulleringsstempler, ligesom der skulle

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 35.


Hits: 649

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig