btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Danzig Nyt

DANZIG NYT

 

Derfor er Jan Poul interesseret i at høre fra alle de medlemmer, som har sam­menfaldende interesser.
Telf.: 39 - 69 11 06 kan benyttes.

Et ret specielt medlem er:

721-050
Giles du Borlay
8. Malvern Road
Aylesbury
Bucks HP20 1QF
England

der ikke forstår dansk.
Giles har oplyst, at han vil købe en stor dansk/engelsk ordbog og forsøge på at læse de interessante artikler i vort med­lemsblad.
Et hurtigt kig i gamle udgaver af Dan­zig Nyt var nok til, at han omgående bestemte sig for et medlemskab i Dan­zig Gruppen.
Giles er i forvejen medlem af de ameri­kanske "German Societies, Danzig Study Group", "German & Colonial Philatelic Society", "Zeppelin Study Group", og "American Revenue Asso­ciation", samt tyske "ArGe Danzig" m. fl.
Giles startede i 1977 og hans samling omfatter alle aspekter omkring Danzig filatelien og dens postale historie fra 1670 til 1993.
Giles er forfatter til flere artikler om­kring disse emner og hans samling er på et ret avanceret stade.
Giles har lovet et bidrag til Danzig Nyt i form af en artikel en gang i mellem.

Vi har desuden fået den første henven-  delse fra Sverige, nemlig; Kenneth  Borgh i Koppom, som samler Sverige, tyske Småstater, Polen og Rusland.

Desuden venter der - efter oplysninger fra Peter Ulstrup - yderligere et par Sønderjyder i kulissen.

Vi ønsker de nye medlemmer velkom­men og håber på at høre positivt fra de øvrige.

Nyt Danzig stempelkatalog:
Efter forlydende er der et nyt stem­pelkatalog på vej.
Forfatteren er Klaus Wollf, Berlin. Kataloget, som er på over 300 sider i A5 format, forventes udgivet omkring årsskiftet.
Der foreligger endnu ingen oplysninger om prisen.
Jeg har haft lejlighed til at se en fotoko­pi af kataloget - og det tegner godt, der er mange opdateringer og ajourførin­ger.
Kataloget, der ikke omfatter maskin- og særstempler, har (høje) prissætninger i points, der ved udgivelsen er lig med 1 DM. .... altså ikke Michel Mark!
Desværre har det nye katalog fået nye type- og henvisningsnumre, hvilket vil medføre at oplysninger om stemplerne i et udstillingseksponat skal ændres, hvis man vil benytte de nyeste forsk­ningsresultater - og det kan man des­værre blive nødt til allerede i 1994, hvis man vil opnå points for filatelistisk viden.

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 4.


Hits: 929

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig