btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

klame" for klubberne/Forbundet.
I stedet for at uddele medaljer "med rund hånd" opfatter nogle af dommerne tilsyneladende udstillin­gerne (som jo er vigtige af rekla­memæssige hensyn), som en lejlig­hed til at "straffe" udstillerne.
Hvis man ikke lige udstiller klassisk Danmark, hvor dommerne er "på hjemmebane", så skal man være ualmindelig heldig, hvis man blot kan opnå den samme bedøm­melse, som er opnået på tidligere udstillinger i udlandet, der oven i købet er en "højere" rangeret (inter­national) udstilling.
Uden at forklejne vore hjem­lige dommere, så må det vist slås fast, at vi i Danzig Gruppen, med vore "specielle" samleområder (som i mange af de andre tværgå­ende specialforeninger) ikke lige netop samler på et område, som har dommernes "bevågenhed" (læs: Dommerne har ikke tilstrækkelig indsigt i, hvad det er, de bedømmer). Dommerne har lært, at såvel Balti­kum som Danzig er områder, der har mange falske mærker, samt utal­lige andre "fiks fakserier" i form af makulatur, tilbagedaterede og lejligheds-afstemplede breve og fri­mærker.
Nu kan en dommer af gode grunde ikke "lære alt" om alle lan­des frimærker og andre filatelistiske forhold, men man kunne forvente, at dommerne kunne sætte sig ind i stoffet og i det mindste skelede til, hvad et eksponat tidligere har op­nået af point i udlandet (især fra de lande, hvor man har et indgående kendskab til eksponatets område).
I alle fald skal det komme ud­stilleren tilgode, hvis han udstiller noget, som dommerne er ubekendte med, udstillerens ord/tekstning bør tages for "gode varer".
På den anden side set, så lev­nes der ikke meget tid til dommer­nes valuering af et eksponat - i gen­nemsnit 10-15 minutter til 5 ram­mer. Dette levner ikke megen tid til at læse, hvad der står under de for­skellige udstillede items.
Derfor benyttes i mange til­fælde det lille "kneb", at man laver lidt mere luft omkring de ting, som udstilleren selv mener, skal fremhæ­ves. (Jeg fik at vide, at jeg havde for meget luft på flere plancher)!
Mit spørgsmål er nu, er det ikke rimeligt, at der uddeles flere bronze medaljer på klubudstillerne m.m., i stedet for at sende udstil­lerne hjem med et "deltager bevis".

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 7.


Hits: 580

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig