btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15. DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Siden sidst:
Jeg
har varet i forbindeise med
“liet
llaitisch Gebied’,
en hoilandsk gruppe med interesse for Baltikum.
Jeg foreslog “Het Baltisch
Gebied” eL samarbejde i lighed med det, vi har med ARGE (Arbeits Gemeinschaft) Danzig, ARGE Ost, ARGE Estiand, FoGe (Forschungs Gemeinschaft) Lettland og The Danzig Group i USA, samt Gdañsk FrimrkekIub.  Desverre - for os - er dette samarb ejde bievet afsiâet med den begrund eise, at DANZIG GRUPIEN hoveds ageligt beskzftiger sig de tyske omr âder, en pâstand som alene ma stâ for “Het Baltisch Gebied” ‘S regning. Som tidligere nvnt, sA har vi ingen samarbejdspartner omkring Littauen. Er der nogen af yore medlemmer, som kan foreslã en samarbcjdspartner? Til almindelig orientering gár samarb ejdet ud pa, at vi bytter medlcmsbiad e, samt at vi gensidigt har en stáende tiiiadelse Lii at benytte hinandens artikl er og forskningsresultater.
Sidstnaevnte bedes noteret af forfatterne til artikler, som bringes
I


DANZIG NYT.
Sãfreint en elier flere af yore skribenw r ansker copyright pa deres artikier og afhandlinger, skal dette fremgã af del indleverede materiale.
I modsat fald er der frit slag for yore samarbejdspartnere Lii at benytte artiki cr m.m. I deres respektive medlemsblade.


 

Yderligere et afsiag:
En henvendeise til DFF fonden om 0- konomisk statte har desvzrre med ført et afsiag, som Erik Páskesen begrund er sâledes: “Styrelsen har vurderet, at Danzig Gruppcns økonomi er sund, og at der alierede findes tiistrekkeiige reserver Lii de pátankte aktiviteter”. Der refereres Lii udsendelsen af vor hvervebrochure Lii Norge og Sverige. Vi ma derfor - desvrre - se I ojnene, at der ikke “faider nogen hándører af” Lii os I denne omgang.


“Lyn-Auktion” pa GF!
Efter generalforsamlingens afsiutning er der som sdvan1igt fziies frokost. Ficrefter vii vi førsoge at atholde en iynauktion efter Toiddepartementets regier, der iyder säiedes:


1: SalgeL foregär principielt direkte meilem mediemmerne indbyrdes. Siger foretager opráb af det udbudte og opkrzver betaiing for deL soigte.
Saelger k.an dog give foreningen fuldmagt til 
at optraede som sin stedfortraeder.


2: Foreningen formidler sã salget ved opsaetning/udgivelse af lister med angivelse af de enkeite saelgeres medlemsnumre. Foreningen udfaerdiger kun faktura til saelger pa formidlingshonoraret, men ma ikke udskrive nogen form for regning pa det solgte.

 

 

 

 

 

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 6.


Hits: 1078

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig