btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

Jeg har opfordret til det før -og gør det nu igen!
Hvem vil lægge lokaler (spisebordet er velegnet) til et.. - eventuelt flere medlemsmøder?
Hvis der tillige bliver serveret en kop kaffe (selvfølgelig mod be­taling) - så må det være "toppen".
I Københavns området, hvor de fleste af vore medlemmer fin­des, vil der være muligheder for at starte mindst 3 studiegrupper; nemlig Baltikum, Polen og Danzig/ Tyskland.
I Jyllands området ser det straks værre ud, idet der er 4-5 medlemmer i Sønder-, et par styk­ker i Midt-, og kun 2 i Nordjylland. Alligevel skulle der være mulighed for at oprette en eller flere kredse i Jylland (venligst henvendelse til undertegnede).
For mit eget vedkommende er jeg villig til (med min kones vel­signelse) at lægge spisebord til, så­fremt nogen vil tage turen til Aal­borg.
Som landet ligger idag, hvor vi er næsten uden muligheder for møder i forbindelse med udstil­linger i 1995, så synes jeg, vi me­get alvorligt skal tage denne mulig­hed op snarest - altså fat knoglen og ring allerede idag til Kurt Spuhr og/eller Keld Sørensen... og returner i alle fald vedlagte spørgeskema til mig ved første lejlighed.

Medlemstallene!
Da en del medlemmer ikke har fundet det ulejligheden værd, at ind­betale kontingentet for 1994, så er disse med øjeblikkelig virkning ble­vet slettet af medlemslisten, i henhold til den nye procedure, som blev ved­taget i forbindelse med sidste gene­ralforsamling.
Samtidig er forholdet til Forbundet blevet ændret derhen, at kun A-medlemmerne tæller i Forbunds regi.
Vi er således kommet ned på Forbundets nederste plads, idet vi kun har 2 A-medlemmer. Reelt er vi kun 40 medlemmer tilbage (heraf 2 juniorer).
Tallet er noget i underkanten af det ønskede, hvis vi skal se på øko­nomien.
Medlemsfortegnelse findes indlagt.

Medlemsfordele
Fra bestyrelsens side synes vi, at Danzig Gruppen har flere med­lemsfordele, som desværre ikke ud-

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 4.


Hits: 760

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig