btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 17 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Generalforsamlingen afholdes den 10. april 1994 kl. 11-13 i forbindelse med, at de Samvirkende Sydjyske Frimærke­klubber afholder udstilling i anledning af sit 25 års jubilæum på Hammelev skole (lige overfor kroen).

Dagsorden:
a:  Valg af dirigent.
b:  Formandens beretning.
c:  Kassererens beretning.
d:  Fremlæggelse af budget m.m.
e:  Beretning om formidlingssalg.
f:  Skriftlige forslag.
g:  Valg af bestyrelse:
1:  Formand
2:  2 bestyrelsesmedl. + suppl.
3:  2 revisorer + suppl.
h:  Eventuelt.

Husk at eventuelle skriftlige forslag iflg. vedtægterne skal være formanden i hænde senest den 31. december 1993.

Som sædvanlig er der fælles spisning efter GF (ca. kl. 13) hvorefter vi afhol­der en lynauktion kl. ea. 14.
Materiale til lynauktionen kan fremsen­des til Curt Hosny senest den 6. april 1994.
Kl. ca. 1430 vises en videofilm fra mødet i Gdaiisk i sommeren 1993. Derefter vises en videofilm om Danzig frimærker og breve indtalt på tysk af Karl Kniep og Siegfried Stoye.
Der vil - såfremt publikum ønsker det -blive indlagt små afbrydelser i video'en, hvor der gives et dansk resume.
Under video'erne vil der blive serveret kaffe.
Såfremt der er stemning herfor, kan vi sikkert få Peter Ulstrup til at gentage det foredrag, som han tidligere har holdt om Berlins rørpost.
Mere om generalforsamlingen i det arbejdshæfte, der vedlægges næste nummer af Danzig Nyt.

De to videofilm vil blive vist igen ved en senere lejlighed ligesom foredraget om nye (og tidl. kendte) Danzig stemp­ler (afholdes første gang på SILFI 20.3.93) vil blive gentaget på et tids­punkt i efteråret 1994.
Foredraget vil også danne grundlag for en artikel, der bringes i 1994.
I dette nummer er alle illustrationerne forsøgsvis indsat ved hjælp af scanning. Desværre har det foreliggende materiale været af ret dårlig kvalitet, så resultatet bliver kvalitetsmæssigt sikkert ikke ret meget bedre end det, vi er vant til. Fremover vil bladet desuden blive frem­stillet via et D.esk Top Publishing pro­gram (PageMaker), der forhåbentligt skulle give muligheder for et mere spændende udseende - igen under forud­sætning af at illustrationerne er af god kvalitet.

Desværre lider udseendet af vort blad under, at illustrationerne i de oversatte artikler ikke er af særlig god kvalitet. Derfor vil vi fremover forsøge, at fremskaffe bedre illustrationer ved at rette direkte henvendelse til artiklernes forfattere, frem for at bruge en kopi fra de medlemsblade, hvorfra artiklerne stammer.

I øvrigt modtager redaktionen stadig gerne artikler eller stof fra DIG!

Slutteligt vil jeg ønske alle bladets læsere en rigtig god jul, samt et godt og lykkebringende nytår 1994.

 

 

 

 

årgang.Nr.17 December 1993, Seite 5.


Hits: 818

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig